Geschil? Oplossen!

 

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter, en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien is een vonnis niet altijd een oplossing. Er is een andere mogelijkheid: mediation.

 

Mediation: gezamenlijke oplossing

 

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij die oplossing niet, doordat ze in het conflict verwikkeld zijn.

Hulp van een mediator brengt de communicatie weer op gang en helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een creatieve oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing en dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

 

Voordelen

 

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn:

 

Mediation: hoe werkt het?

 

Voor Mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI Mediation Reglement.

Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door nediation op te lossen.

Dan start het informele, flexibele mediation-proces. De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Niet de formele standpunten uit het verleden, maar de belangen van partijen en de toekomst staan daarbij centraal. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op.

De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

 

De NMI-Mediator

 

Onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de twee basiskenmerken van de mediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) beheert een landelijk Register van Mediators. Daarin worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen: zij die een door het NMI erkende training of  opleiding hebben gevolgd. Zij werken volgens de gedragsregels van het NMI. Registratie en gedragsregels zijn gericht op een goede kwaliteit van mediation. Verder ken het NMI een klachtenregeling een onafhankelijk tuchtrecht. De mediators in het NMI-register komen vanuit allerlei disciplines. De titel NMI-Mediator is beschermd en het gebruik ervan is aan hen voorbehouden. Partijen kunnen zelf een mediator benaderen. Ook kunt u het NMI vragen om namen van geregistreerde mediators. Daarbij kan een selectie worden gemaakt, bijvoorbeeld op vakgebied, regio of specialisatie. Het register is ook te raadplegen via internet: www.nmi-mediation.nl

 

Voorwaarden

 

Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

Kosten

 

De kosten van een mediation-procedure zijn:

 

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.

De mediator kan u tevoren over het uurtarief informeren.

 

Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen.

Hun eigen kosten komen voor eigen rekening.

Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

 

 

Informatie

 

Het Nederlands Mediation Instituut geeft u graag nadere informatie.

Partijen kunnen ook bij een NMI-Mediator inlichtingen inwinnen.

 

NMI

Postbus 21499

3001 AL Rotterdam

 

Telefoon (010) 2012344

Telefax (010) 2012345

E-mail   info@nmi-mediation.nl

Website www.nmi-mediation.nl

 

 

Deze tekst is overgenomen uit de informatie-folder van Het Nederlands Mediation Instituut.